top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden By Daantje Schilderingen

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van By Daantje Schilderingen, Asberg 13, 5508 DC Veldhoven (KvK 89818571) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor maatwerk producten.

Omdat alle producten handbeschilderd worden op basis van een geboortekaartje (dat u aanlevert) en dus maatwerk zijn, kunnen de door u geplaatste bestellingen helaas niet worden teruggestuurd. Wanneer u vindt dat ik uw opdracht niet juist heb uitgevoerd kunt u dat binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling per mail of telefonisch bij mij melden en zullen wij een oplossing zoeken.

 

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 

By Daantje Schilderingen. By Daantje Schilderingen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt By Daantje Schilderingen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van By Daantje Schilderingen zijn vrijblijvend en By Daantje Schilderingen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

4. Levering

4.1 Zodra u een bestelling heeft geplaatst en betaald streeft By Daantje Schilderingen ernaar de bestelling binnen 3 weken te verzenden, tenzij er andere wachttijden worden aangegeven in de webshop.

4.2 Producten worden op werkdagen verzonden via PostNL, mits de betaling ontvangen is. By Daantje Schilderingen is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL. PostNL streeft ernaar uw bestelling binnen 2 werkdagen af te leveren binnen Nederland. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen. 

4.3 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Indien u per ongeluk een verkeerd adres heeft opgegeven kunt u dit melden door contact op te nemen met By Daantje Schilderingen.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan By Daantje Schilderingen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

6. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

6.1 De ontwerpen zoals deze op de website van www.by-daantje.nl staan zijn door 

By Daantje Schilderingen gemaakt en ontworpen. Gebruik maken van deze afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming vooraf, is niet toegestaan en zal indien nodig via juridische wegen worden bestreden.

6.2 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van By Daantje Schilderingen de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.

6.3 De klant zal By Daantje Schilderingen vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt By Daantje Schilderingen alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

6.4 By Daantje Schilderingen kan uw ontwerp gebruiken op de site (als voorbeeld, niet als verkoopobject). Indien u aangeeft dat u hier niet akkoord mee bent, halen wij het ontwerp (als voorbeeld) zo snel mogelijk van de website www.by-daantje.nl af.

 

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft By Daantje Schilderingen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat By Daantje Schilderingen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan By Daantje Schilderingen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht verstaan wij ook, wanneer een levering, bij de klant of post kwijt is geraakt.

 

8. Diversen

8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met By Daantje Schilderingen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door By Daantje Schilderingen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.2 Producten, zoals kistjes of stoeltjes, kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.

8.3 Facturen die niet betaald worden die worden uit handen gegeven aan een incassobureau.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page